Õppe- ja kasvatustegevus

Alates 1994. aastast rakendab lasteaed Hea Alguse programmi metoodikat. Programmi rakendamise oluliseks osaks on lapsekeskne õppekava, mis on lasteaia õppekava arendamise grupi poolt osaoskustena lahti kirjutatud. See võimaldab nädalaplaani koostamisel luua ainevaldkondade vahelisi seoseid, arvestada laste huvide ja arengutasemega, kujundada õppimist toetav keskkond ning läbi mänguliste tegevuste osaleda lapsel aktiivse õppijana – laps saab ise avastada, uurida, kogeda, probleeme lahendada ja vastutust võtta.

Töökorralduse omapäraks on päeva alustamine hommikuringiga. Hommikuring on sissejuhatus lasteaia päevale – koosneb tervitusest, ilmavaatlusest, nädala teema käsitlusest, päeva tegevuste ja keskuste tutvustusest. Sisaldab vastavalt nädalaplaanile üldoskuste modelleerimist ja harjutamist ning liikumismänge. Hommikuring annab lapsele võimaluse suhtlemiseks ja eneseväljenduseks, oma arvamuse põhjendamiseks, teiste kuulamiseks ning päeva tegevuste planeerimiseks.

Füüsilise õpikeskkonna iseloomulikuks tunnuseks on tegevuskeskused: kunsti-, matemaatika-, teadus-, lugemise ja kirja-, ehitus-, lauamängu-, loovmängu-, vee ja liiva-, kokanduskeskus. Tegevuskeskused võimaldavad lastel olla isikupärased ja vastavalt oma võimetele ja huvidele teha valikuid. Lapsekeskne rühmaruum toetab rühmatööd ja individuaalset õppimist. Rakendatakse temaatilise õpetuse printsiipe, mis aitavad lastel seostada õpitut ühtseks tervikuks. Kord nädalas, meeskonnapäeval, on rühmas korraga tööl kaks õpetajat.

Hea Alguse programmi kriteeriumitest lähtuvalt peame alushariduses tähtsaks:

  • laste ealise arengu ja individuaalsusega arvestamist;
  • õpitegevuste planeerimist – seame eesmärke, mille põhjal kavandame õpitegevusi;
  • tegevuste individualiseerimist – arvestame iga lapse eripära ning kohandame tegevusi ja nende raskusastet vastavalt laste võimetele;
  • aktiivset õppimist – rakendame õppimist läbi vahetu mängulise tegevuse;
  • lapsevanemate kaasamist – igapäevane koostöö;
  • lapsekeskse õpikeskkonna loomist – lapse kasvukeskkonna kujundamisel arvestame lapse valikute ja vajadustega.

Lasteaed kuulub 2001.aastast Tervistedendavate Lasteaedade võrgustikku (TEL).
2012.aastast rakendame koostöös Võru Instituudiga Keelepesä metoodika põhimõtteid.
2013.a liitusime programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.
Alates 2021.a kasutame Vaikuseminutite metoodikat ja Taimse teisipäeva toitumispõhimõtteid.