Avaleht

„ÜHES PIHLAKOBARAS IGAL MARJAL OMA NÄGU, IGAL MARJAL OMA VÄGI.”

VISIOON
Põlva Lasteaed Pihlapuu – hea algus Eesti juhtivas parima arengukeskkonnaga lasteaias.
Hea algus – Põlva Lasteaed Pihlapuu rakendab Hea Alguse programmi metoodikat. Lasteaias jätkab laps oma kodus alustatud haridusteed. Lasteaed on hea algus inimese haridusteele ning elukestvale õppimisele.
Juhtiv – lasteaiaõpetajad/töötajad on huvitatud oma kutse- ja ametialaste oskuste arendamisest, on kursis kaasaegsete õpetamismeetoditega, analüüsivad oma pedagoogilist tegevust ning mõtestavad ja jagavad kolleegidele edasi oma teadmisi, oskusi. Lasteaed soovib olla Eesti haridusasutuste hulgas üks edukamaid, kelle kogemustest ja tegevusest võetakse eeskuju ning õpitakse. Maakonna ja Hea Alguse võrgustiku haridusasutustega tehtav koostöö on vormilt mitmekesine.
Parim arengukeskkond – lasteaias on loodud tingimused kõigi – lapsed, töötajad, lapsevanemad – arenguks. Õppimisele aitavad kaasa positiivsed emotsioonid ja eduelamus. Soodustatakse koostööd ja keskendutakse õppija individuaalsetele vajadustele. Kõigil on õigus õppida, töötada ja elada turvalises ning arendavas keskkonnas, mis tähendab õigust olla kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse, ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse soodustamist.

MISSIOON
Põlva Lasteaed Pihlapuu
–  toetab peresid laste arendamisel ja kasvatamisel;
–  loob koostöös lapsevanematega lapsele parima arengukeskkonna, mis toetab lapse isiksuseks kasvamist;
–  väärtustab meie maa ja rahva kultuuripärandit ning kannab edasi kultuuritraditsioone ja ühistegevust;
–  väärtustab mitmekesist looduslikku, sotsiaalset ja kultuurikeskkonda;
–  mõtestab ja annab edasi parimat pedagoogilist kogemust;
–  nõustab piirkonna peresid ja lapsevanemaid kasvatusküsimustes.

PÕHIVÄÄRTUSED
–  lapsest/indiviidist lähtumine ja tema vajadustele keskendumine;
–  toetav koostöö ja meeskonnatöö;
–  hoolivus, sõbralikkus;
–  õppimisoskus ja õppimishuvi;
–  avatud suhtlemine;
–  tugev perekond ja peresuhted;
–  esivanemate pärand ja traditsioonid.