Innove projektiga õpiüritusele

Põlva Lasteaed Pihlapuu esitas 15. juuni Innove projektitaoluse „Kaemi, mis Saaremaa latsiaidun tetäs“, mis sai positiivse vastuse ning projektiga taotletud õpiüritust rahastati 1610 euro ulatuses.

Meetme „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ , „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames 16.08-18.08.2017 toimunud õpiüritusel osalesid lasteaia nii õpetajad kui ka õpetaja abid, köögi- ja abipersonali töötajad.

PROJEKTI SISU JA LÜHIÜLEVAADE

Lasteaia töötajatel on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus nii õppe- kui ka parimate praktikate jagamise kogemuspäevade korraldamisel.

Viimastel aastatel oleme lasteaias tähtsustanud võru keele ja kultuuri väärtustamist.

Esmakordselt tähistasime võru keele nädalat  erinevate ettevõtmistega  novembris 2014 ning toimus ka esimene Latsiaia Uma pido. Tõnõ Uma pido toimus novembris 2016, kus võrukeelsete ülesastumistega esinesid lasteaia kõikide rühmade lapsed. Töötajad esinesid võrukeelse laulu ja tantsudega. Märtsis 2017, toimus Võru Instituudi keelepesa-metoodikat rakendavatele õpetajatele koolituspäev.

Varasemalt oleme  korraldanud kogemus- ja õppepäevi nii maakonnas kui ka ülevabariigiliselt Hea Alguse õpetajatele. Seekord planeerisime pärandkultuuri-alase ja lasteaia meeskonnatöö parimate praktikate mõtestamist ja jagamist Saaremaa kolleegidega. Kuna aasta 2016 oli merekultuuri ja 2017 on laste- ja noortekultuuri aasta, töötajad tõid välja ootuse saada ja jagada mõtteid pärimuskultuuri kasutamise võimalustest õppe- ja kasvatustegevuses  koostöös Saaremaa lasteaedadega.

PROJEKTI EESMÄRGID:

  1. Mitmekesistunud on pärimuskultuuri rakendamise võimalused õppe- ja kasvatustöös.
  1. Põlva Lasteaed Pihlapuu töötajad väärtustavad koostööd ja meeskonnatööd ning on kursis alusharidusmaastikul toimuvate muutuste ja lasteaedades kasutatavate parima praktika näidetega.
    2.1.Asutuse töötajad tegutsevad  ühisest eesmärgist lähtudes, et luua parimad tingimused lapse arengu toetamiseks.

Saaremaa lasteaedadest andsid koostööks valmiduse Ida-Niidu ja Ristiku lasteaiad.

Lisaks planeerisime õpiürituse raames kaks koolitust Pihlapuu lasteaia töötajatele. Koolitaja  Viigi Viil rääkis teemal „Laste liikumisaktiivsus ja liikumise seosed õpi- ning kooliedukusega“.

Saaremaa kodukandi haridusnõunik Reet Viira jagas Pihlapuu lasteaia töötajatele kogemusi pärimuskultuuri ja paikkonna inimeste kaasamise võimalustest ühistegevuste läbiviimisel.

Õpetajate, õpetajaabide ja teiste lasteaiatöötajate teadlikkus laste liikumisvajaduse ja võimaluste olulisusest on seotud lasteaia igapäevatöö korraldamise, aga ka lapsevanemate väärtushinnangute ja teadmiste kujundamisega.

Alushariduse parimate praktikate õpiürituse käigus toimuvate kogemuskohtumiste eesmärgiks oli vahetada mõtteid ja saada teadmisi õppe- ja kasvatustöö planeerimise ja läbiviimise võimalustest (õppekava arendus, AEV laste toetamine, üldoskuste arenguks tingimuste loomine, mentorlus, õpetajate arendusgruppide tegevus, töökorraldamise võimalused asutuses). Paikkonna pärimuskultuuri lõimimise võimalustest igapäevases õppe- ja kasvatustöös.

Soodustada õpiürituse kaudu töötajate panustamise- ja koostöövõimalusi asutuse organisatsioonikultuuri arendamisel. Toetada meeskonnaterviklikku lähenemisviisi ning luua võimalusi üksteiselt õppida. Võimalus rääkida oma tegemisest, saada teadmisi, tõstab töötajate kuuluvustunnet ja motiveeritust.

Lapse arenguks tingimuste loomisel on võtmetähtsusega motiveeritud ja professionaalne personal. Õpiüritus Saaremaale, oma tööst rääkimise võimalused, aasta eesmärkide püstitamise protsessis osalemine, tõstab töötajate kaasatust ning seeläbi võimaldab jagada vastutust ning delegeerida juhtimist.

Uueks õppeaastaks plaane tehes peame oluliseks paikkonna pärimuskultuuri väärtustamist, tähistades ülemajaliselt võrukeele nädalat ning veebruaris tutvuvad lapsed Eestimaa muistsete vägilaste tegudega nagu Kalevipoeg, Suur Tõll. Õpiürituse raames toimunud koostöökohtumised ja kogemuste vahetamise võimalused aitasid mõista iga alusharidusasutuse omanäolisust, meeskonnatöö olulisust ning pakkusid põnevaid ideesid, mis motiveerivad tegutsema.

 

Kaire Hääl
Põlva Lasteaed Pihlapuu
direktor